Användarvillkor och sekretessåtagande

Godkännande av användarvillkor och sekretessåtagande

Dessa användarvillkor och sekretessåtagande utgör ditt avtal med AtrimusRx AB, 559066-0725, och blir bindande för dig genast genom att du klickar på knappen ”Jag godkänner” nedan. Om du inte godkänner samtliga eller vissa av dessa användarvillkor eller sekretessåtagandet ska du inte klicka på knappen ”Jag godkänner” och inte heller använda Databasen. Din arbetsgivare/uppdragsgivare har ingått ett avtal med AtrimusRx med motsvarande villkor som dessa. Du refereras nedan till som ”Användaren” och din arbetsgivare/uppdragsgivare som ”Bolaget”.

Bakgrund och ändamål

AtrimusRx AB har utvecklat en databas innehållandes en omfattande mängd information om olika licensläkemedelsprodukter, ("Databasen"). Databasen kan användas av framförallt läkare och farmaceuter såsom en katalog med sammanställd information om tusentals licensläkemedel vilket underlättar vid ansökan om licens hos E-hälsomyndigheten och Läkemedelsverket...

Användning av Databasen, skyldigheter och ansvarsbegränsningar mm

Efter godkännande av dessa användarvillkor och sekretessåtagande erhåller Användaren en vederlagsfri, återkallelig och icke exklusiv rätt att använda Databasen uteslutande vid Bolagets ansökan om licens hos E-hälsomyndigheten och Läkemedelsverket. All annan användning av Databasen är strikt förbjuden...

Konfidentiell information

Med Konfidentiell information avses enligt dessa villkor varje upplysning – teknisk, kommersiell, administrativ eller av annan art – som Användaren erhåller eller har erhållit direkt från AtrimusRx AB eller via Databasen, oavsett om upplysningen dokumenterats eller icke och oavsett på vilket sätt, i vilken form eller media den presenteras, inklusive men inte begränsat till, licensläkemedelsartiklars förpackningsstorlek, aktiv substans, lagersaldo, producent, ursprungsland och AtrimusRX AB:s pris på respektive artikel...

Åtagande om sekretess m.m.

Användaren förbinder sig härmed att behandla all Konfidentiell information strikt konfidentiellt och inte röja den för någon annan person än vad som anges i andra stycket denna punkt och på annat sätt än vad som uttryckligen medges enligt dessa villkor. Användaren förbinder sig att tillse och garantera att Konfidentiell information endast delges dem som behöver informationen för genomförande av Förbindelsens ändamål och att de som mottar Konfidentiell information kommer att behandla denna i enlighet med vad som anges i dessa villkor...

Skyldighet att återlämna/förstöra mottagen information

All information i Databasen är digital. Användaren ska på AtrimusRx AB:s skriftliga begäran omedelbart, dock senast 15 dagar från mottagandet av en sådan begäran, bekräfta att Användaren raderat allt material som innehåller eller kan avslöja Konfidentiell information oavsett om materialet utgör digitala och/eller analoga kopior eller andra avskrifter av sådant material...

Dessa villkors giltighet

Användarens skyldigheter avseende all Konfidentiell information skall bestå utan begränsning i tid.

Erinran om skyldighet enligt lag

Utöver de sekretessåtaganden som följer av detta Avtal påminns Användaren särskilt om att obehörigt utnyttjande eller röjande av företagshemlighet kan vara straffbart och skadeståndsgrundande enligt lag (2018:558) om företagshemligheter. Dessa villkor ska inte till någon del begränsa Användarens skyldigheter att iaktta sekretess enligt vad som följer av lag eller annan föreskrift...

Jämkning och ogiltighet

Skulle dessa villkor eller någon bestämmelse eller del därav befinnas ogiltig, ska detta inte innebära att dessa villkor i dess helhet är ogiltiga utan skälig jämknin``g av dessa villkor ska istället ske.

Lagval och tvistelösning

På dessa villkor och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska svensk materiell rätt tillämpas. Tvist angående tolkning eller tillämpning av dessa villkor och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk allmän domstol.

Användaren bekräftar genom godkännandet av dessa användarvillkor och sekretessåtagande att Användaren är medveten om och accepterar att AtrimusRx AB och/eller Bolaget som tilldelat Användaren behörighet att använda Databasen kan komma att vidta rättsliga åtgärder mot Användaren om Användaren bryter mot villkoren i dessa användarvillkor och sekretessåtagande.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår

Min varukorg Close

Delsumma0 SEK