Så hanterar vi personuppgifter

På AtrimusRx värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd (till exempel skulle vi aldrig sälja dina personuppgifter till ett annat företag). Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också vilka rättigheter du har och hur du kan använda dem.
Integritetspolicyn och rutinerna som beskrivs här följer dataskyddsförordningen (GDPR). Mer information om förordningen finns på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida.


Vi tycker att det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn. Vår förhoppning är att du ska känna dig trygg med vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Vad är en personuppgift och vad är behandling av personuppgifter?


Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person. Till exempel kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i en dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (exempelvis IP-nummer) är personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.
Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.


Vem är ansvarig för de personuppgifter vi behandlar?


Personuppgiftsansvarig kallas den som bestämmer varför och hur personuppgifter ska behandlas. En personuppgiftsansvarig kan till exempel vara en kommun, myndighet, organisation eller ett företag.
AtrimusRx AB ansvarar för de personuppgifter vi lagrar. Organisationsnummer: 559066-0725. Adress: Hammarbacken 6A, 19149, Sollentuna, Stockholm. 


Om du har frågor om dina personuppgifter eller önskar utöva dina nedan angivna rättigheter kan du kontakta oss via info@atrimusrx.se.

När du anmäler dig till en utbildning eller ett event


När du anmäler dig till en aktivitet som vi anordnar måste vi kunna hantera din bokning och eventuell betalning. Vi registrerar din bokning i vårt kundsystem, och registrerar vid behov faktureringsuppgifterna i vårt bokföringssystem. Vi behöver din e-postadress för att du ska kunna få bokningsbekräftelser samt övrig information kring bokningen.
Insamlingen av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden när du bokar en utbildning eller går på ett event som vi anordnar.

 

När du använder databasen

För att kunna tillhandahålla Databasen behöver AtrimusRx AB behandla personuppgifter som tillhör dig. När du loggar in på ditt konto registrerar vi de artiklar du söker efter och all annan data som du tar del av i Databasen. AtrimusRx AB registrerar och behandlar dessa personuppgifter i syfte att kunna tillhandahålla en för Användaren och AtrimusRx AB säker tjänst och för att förhindra missbruk av Databasen och förivra brott mot villkoren i användarvillkoren och sekretessåtagandet. Uppgifterna sparas så länge som AtrimusRx AB bedömer att det uppfyller sitt syfte och längst i två (2) år. Vi har gjort bedömningen att detta utgör ett berättigat intresse som väger tyngre än skyddet för din personliga integritet.


De personuppgifter vi lagrar är:

• Namn.
• Kontaktuppgifter (till exempel adress, fakturaadress, e-post och telefonnummer).
• Fakturerings- och betalningsinformation, om tillämpbart.
• Önskemål om kost vilket räknas som känsliga personuppgifter eller,
• Annan information som du själv anger, om tillämpbart.


I fakturasystemet sparas de enligt bokföringslagen. Om du har angett önskemål om särskild kost eller annan extra information, sparas det enbart i den aktuella bokningen.
Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för vi ska kunna hantera dina bokningar. Detta så kallade berättigade intresse tillsammans med det ingångna avtalet utgör en rättslig grund för oss att spara dina personuppgifter.

Vi har gjort bedömningen att detta berättigade intresse i dessa fall väger tyngre än skyddet för din personliga integritet.

 

När du deltar i våra utbildningar och event


I den anmälan du fyller i för utbildningen eller eventet informerar vi om att vi ibland tar bilder eller filmar på våra event. Om du inte vill vara med på bilder eller filmer kontaktar du oss innan eventet och meddelar detta. Du behöver också meddela fotografen på eventet om du inte vill medverka på bilder/filmer och därmed bli identifierad.


Rättslig grund för användningen av bilderna/filmerna är vårt berättigade intresse av att informera om vår verksamhet eller avtal genom att du undertecknar ett medverkanavtal om att vi använder bilden/filmen. Vid berättigat intresse lagrar vi personuppgifterna i 36 månader. Vid medverkanavtal lagras uppgifterna så länge avtalet gäller.


Om vi publicerar bilderna i våra sociala mediekanaler innebär detta i sådana fall en överföring av personuppgifter till tredjeland, USA. Se mer om vad detta innebär under rubriken Var behandlar vi dina personuppgifter? I det fall vi vill publicera personuppgifter på sociala medier kommer vi inhämta ditt samtycke till detta på förhand.


Om du upptäcker att du finns med på tidigare tagna bilder/filmer som publicerats på vår hemsida eller sociala medier, har du rätt att få dessa borttagna. Kontakta oss i så fall så ordnar vi det.
När vi använder dina personuppgifter för att utvärdera vårt arbete
Vi analyserar och utvärderar löpande vårt arbete i syfte att utveckla och förbättra våra tjänster och system. För oss är det viktigt du som medlem får vara med att påverka vårt utbud.

 

De personuppgifter vi lagrar är:
• Befattning.
• Organisationstyp.
• Postadress.
• Korrespondens och feedback avseende våra tjänster.
• Bokningshistorik.


Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?


De uppgifter vi har om dig är enbart de du själv lämnat till oss eller som vi samlat in från dig utifrån dina registreringar. Vi hämtar inga uppgifter om dig från tredje part.


Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?


I de fall det är nödvändigt delar vi dina personuppgifter med företag som på ett eller annat sätt är underleverantörer till oss. Dessa underleverantörer kallas för personuppgiftsbiträden. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar information för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:


• IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar). Till dessa överförs IP-adresser, mejladresser, kontaktuppgifter samt fakturerings- och betalningsinformation.


• Företag som tillhandahåller betallösningar. Till dessa överförs fakturerings-och betalningsinformation.


• Utbildningar och event: reklambyråer. Till dessa överförs dina kontaktuppgifter.


När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det för de ändamål vi har angivit. Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden där de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav som gäller internationell överföring av personuppgifter.
Vi förmedlar inte dina personuppgifter till tredje part.


Var behandlar vi dina personuppgifter?


Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom Sverige. Går inte det, väljer vi lösningar inom EU.
Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som har vidtagits eller information om var dessa har gjorts tillgängliga är du välkommen att kontakta oss.


Om du interagerar med oss i sociala medier innebär det att en överföring av dina personuppgifter, till exempel din bild och ditt namn, kommer att ske till tredjeland utanför EU/EES-området, mer specifikt till USA. Detta sker automatiskt när du är aktiv på sociala medieplattformar och är därmed ingenting Sveriges Kommunikatörer kan påverka. Överföringen sker i enlighet med gällande integritetsskyddslagstiftning inklusive GDPR.

I det tredje landet gäller dock inte GDPR, vilket kan innebära en ökad risk i integritetshänseende avseende bland annat möjligheten för myndigheter i tredje land att få tillgång till dina personuppgifter och för dina möjligheter att utöva kontroll över personuppgifterna. Överföringen är nödvändig för att du ska kunna kontakta oss i sociala medier. Överföringen mellan oss och sociala medietjänsterna baseras på standardavtalsklausuler och kompletteras med tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder. Läs mer om EU-kommissionens standardavtalsklausuler här.


Hur länge sparar vi dina personuppgifter?


Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt. Se mer om de specifika lagringsperioderna under respektive rubrik ovan.
Vad har du för rättigheter som registrerad?
Om du önskar utöva dina rättigheter nedan kan du kontakta oss på info@atrimusrx.se.


Information om dina rättigheter finns även på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida. 


Rätt till tillgång (registerutdrag)


Du har rätt att kostnadsfritt få en kopia av vilka personuppgifter vi behandlar om dig. 


Rätt att återkalla samtycke


Om du lämnat ditt samtycke till oss för behandling av dina personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på ovan kontaktuppgifter.

 

Rätt till radering (rätten att bli bortglömd)


Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall:


• Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.


• Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.


• Du invänder mot att dina personuppgifter används för vår egen direktmarknadsföring.


• Behandlingen av personuppgifterna har skett på ett olagligt sätt.


• Du drar tillbaka ditt samtycke.


Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning och innebär att vissa uppgifter kan lagras till dess att vi inte är skyldiga att lagra dem längre.


Rätt till begränsning


Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. En begränsning kan göras av flera anledningar.

• Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi arbetar med att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta.


• Om du bestrider att vi raderar dina uppgifter. Det kan till exempel bero på att du behöver uppgifterna vi har om dig för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. I dessa fall kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss.


• Om du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort som rättslig grund för ett ändamål. Då kan du begära begränsad behandling under den tid vi arbetar med att kontrollera huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade.


Om behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får vi bara, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller ifall du har lämnat ditt samtycke.
Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling
Du har alltid rätt att tacka nej till direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning. En invändning kan göras utifrån två grunder:


 Intresseavvägning: i de fall vi använder en intresseavvägning som rättslig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Hur skyddas dina personuppgifter?


Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till dina personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.
Vad innebär det att Integritetsmyndigheten är tillsynsmyndighet?
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen. Den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till IMY.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår

Min varukorg Close

Delsumma0 SEK